מידע למשפחת הנפטר

חברה קדישא רמלה משתתפת בצער המשפחה, "ולא תוסיפו לדאבה עוד".

א. הוראות כלליות

– מחמת קדושת בית עלמין, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להופיע בכסוי ראש לגברים, והופעה הולמת וצנועה לנשים.

– שעות העבודה בחברה קדישא: 8:00 עד 16:00

טלפוני חירום: דיין גבריאל- 8362496-052

ב. בזמן הפטירה

– על פי החוק וההנחיות:

שרותי קבורה – ללא תשלום:

אחוזת קבר, רחיצת המת, בד לתכריכים רגילים, כריית הקבר, מרצפות לבנין הקבר, לוחית שם הנפטר, עריכת ההלויה, העברת הנפטר ממקום הפטירה ברמלה או מבתי החולים: אסף הרופא, שמואל הרופא, קפלן, לבית העלמין.

שרותי קבורה בתשלום:

קבורה בבי"ע סגור – בי"ע הישן, קבורה בחלקות חריגות בבי"ע החדש, העברת הנפטר שלא מהמקומות שצוינו לעיל, סטיה ממסלול ההלויה הישיר לשם הספד או ע"פ בקשה מפורשת, העברת הנפטר לפני מועד ההלויה שלא בשעות העבודה הרגילות (16:00 – 8:00), תכריכים מיוחדים .(לוח תעריפים מוצג במשרדי חברה קדישא).

ג. שמירה מקום בחיים:

– יש להודיע בכתב בתוך 15 יום ממועד הקבורה למנהל חברה קדישא על רצון בן/ בת זוג לרכוש מקום. המעונינים ברכישת מקום ובהכנת מצבה כפולה  (של הנפטר ובן זוגו) צריכים להסדיר זאת בהתאם להנחיות בסעיף ד' שלהלן ובכפוף לרכישת המקום הסמוך.

– במידה ומעונינים בן/בת הזוג לרכוש אחוזת קבר, קיים דף מידע לרוכש אחוזת קבר בחיים.

ד.  הקמת מצבה

נציג המשפחה יקבל במשרדי ח"ק , טופס "בקשה למתן רשיון להקמת מצבה" יש לקרוא טופס זה בעיון לחתום עליו ולהחתים את קבלן המצבות.

טופס זה ימסר לקבלן המצבות והוא ימסור את הבקשה במשרדי ח"ק, כמו כן על קבלן המצבות להסדיר תשלומים שבהם הוא מחויב לקבלת "רשיון להקמת מצבה".

אי עמידה בהנחיות אלו יכול לגרום לעיכוב בהקמת המצבה, לפיכך יש לדאוג להסדיר זאת ללא דיחוי.

המצבה חייבת להיות בנויה על גבי יסודות בטון, בעבר יסודות הבטון התבצעו ע"י קבלני המצבות ללא קשר בן יסוד בטון למשנהו, דבר זה גרם לשקיעה ושברים במצבות רבות

(לדוגמא: בי'ע ישן, בי'ע חדש עד חלקה ו') יסוד הבטון בוצע ונגבה מהמשפחה לקבלן המצבות.

לאור האמור לעיל כל חברות הקדישא בארץ בונות יסודות בטון אחידים וקשורים, העלות הכספית של יסוד בטון זה נגבה מקבלן מצבות, סכום זה, סביר להניח שיגולם בהתחשבנות הכספית שבין קבלן המצבות למזמין המצבה. (הסכום הנגבה מקבלן המצבות עבור יסוד בטון מוצג במשרדי ח"ק).

הערה: רוכשי אחוזת קבר בחיים בב'ע הישן ובב'ע החדש עד חלקה ו', אשר במקומות אלו לא בוצע יסודות בטון אחידות, באחריות קבלן המצבות לבצע עבורם יסוד בטון.

הגבלות:

1 – בהתאם למסורת היהודית אין לקבוע תמונת הנפטר על המצבה.

2 – אין להרכיב במצבה פנל ציפוי מתחת לפנל המסיבי.

3 – המידות המותרות במצבה בודדת – אורך 170 ס"מ רוחב 75 ס"מ .

4 – המידות המותרות במצבה זוגית  –  אורך 170 ס"מ רוחב 175 ס"מ.

5 – מרווח בן השורות לא יפחת מ- 50 מ'.

6 – מרווח בן קבר לקבר הסמוך לא יפחת מ- 30 ס"מ .

7- גובה המצבה לא יעלה על 150 ס"מ .

למען הסר ספק: ההתקשרות בין קבלן המצבות למזמין המצבות היא אישית ואין לחברה- קדישא כל נגיעה בענין, כמו כן אין חברה קדישא אחראית על נזק מכל סוג שהוא שיגרם למצבה, הן בהווה והן בעתיד.

התחל שיחה
1
Scan the code
שלום,
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן