חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, שנכנס לתוקפו במאי 1998 – התשנ"ח קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע, מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק.

האחראי/ת על העמדת מידע לרשות הציבור – מר שמואל אלישע בטלפון: 052-3233846

אזרח המבקש לקבל מידע מהמועצה הדתית רמלה עפ"י חוק חופש המידע, עליו לפנות בכתב אל מר שמואל אלישע – ראש ענף חופש המידע

כתובת המועצה הדתית:

בטלפון: 08-9225360

בדוא"ל: ramle@zahav.net.il

תשלום אגרות

לכל פנייה לקבלת מידע יש לצרף המחאה ע"ס 20 ₪ לפקודת המועצה הדתית רמלה – אגרת טיפול.

אם הבקשה למידע, תדרוש טיפול נוסף יחוייב המגיש עד לסכום של 150 ₪, (ללא צורך בקבלת אישור נוסף מהפונה) לפי החישוב הבא:

אגרת טיפול – איתור המידע, מיון והטיפול בו – 30 ₪ לכל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית.

אגרת הפקה – צילום, הפקה – 0.2 ₪ עבור כל עמוד צילום או פלט מחשב, 2.5 ₪  עבור CD.

הפקת מידע מיוחד – מידע המנוהל ע"י חברה שזכתה במכרז – המחיר ייקבע ע"י החברה.

מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 לא יימסר.

אפשרויות התשלום:

מס' חשבון בנק: בנק מזרחי טפחות 20 סניף רמלה 432 חשבון מס': 405081

זמן הענות:

עפ"י הוראות החוק, סעיף 7(ב) נשיב לפונה לקבלת המידע תוך 30 יום מתשלום אגרת הבקשה. במקרים מיוחדים כאשר הבקשה מורכבת ומצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג') לחוק) במידה וקם הצורךבהארכה, תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.

הגשת ערעור:

אם הוחלט לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרות הפונה להגיש לבית משפט מחוזי עתירה על ההחלטה תוך 30 יום מקבלת ההודעה.
התחל שיחה
1
Scan the code
שלום,
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן